Polityka prywatności


Szanowny Użytkowniku,

przede wszystkim dziękujemy za odwiedzenie nas.

Bardzo cenimy sobie fakt, że możesz nam zaufać i dlatego chcielibyśmy na tej stronie podzielić się z Tobą celami i metodami przetwarzania danych osobowych, które gromadzimy podczas Twoich odwiedzin na tej witrynie (zwanej dalej „Witryną”) oraz za pośrednictwem oferowanych przez nas usług, jak opisano poniżej.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się zawsze na zasadach legalności i uczciwości i jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Poniżej zamieszczono wszystkie informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania. Pod tym linkiem znajdziesz wszystkie sposoby kontaktu z nami: Skontaktuj się z nami

 

Ostatnia aktualizacja 06.06.18

NOTA INFORMACYJNA NA TEMAT POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza nota informacyjna pozwala Ci dowiedzieć się, nawet przed wejściem na poszczególne strony Witryny, w jaki sposób Barilla będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, zarówno te przekazane bezpośrednio przez Ciebie (takie jak imię, nazwisko, adres pocztowy i e-mail, wiek, data urodzenia, płeć itp.), jak i te zebrane w inny sposób przez Barilla, zgodnie z opisem w sekcji „Jakie dane osobowe przetwarzamy i jak je gromadzimy” (zwane dalej łącznie „Danymi Osobowymi”). Musisz zapoznać się z notą informacyjną przed podaniem swoich Danych Osobistych.

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych

Administratorem danych jest Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni (dalej „Barilla” lub „Administrator Danych”), z siedzibą w Parmie, Via Mantova, 166 – 43122, o następujących danych kontaktowych https://www.barilla.com/pl-pl/pomoc

Barilla będzie przetwarzać Twoje Dane Osobowe zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 2016/679 oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych (dalej „Prawodawstwo w zakresie ochrony danych osobowych”).

Jakie Dane Osobowe przetwarzamy i jak je gromadzimy

Surfowanie po Witrynie i/lub przechodzenie do niektórych części Witryny, może skutkować zbieraniem i dalszym przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych przez spółkę Barilla. Podczas łączenia się z Witryną systemy komputerowe i procedury programowe używane do ich obsługi automatycznie i pośrednio przesyłają i/lub pozyskują pewne informacje (takie jak, na przykład, tzw. „pliki cookie”, opisane dokładniej w „Nocie informacyjnej na temat polityki prywatności – Pliki cookie”,  zamieszczonej na końcu niniejszego dokumentu informacyjnego, adresy „IP”, nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się z Witryną, adresy w notacji „Url” żądanych zasobów, czas wysłania żądania do serwera).

Również wysłane przez Ciebie ewentualne prośby o informacje lub usługi mogą powodować gromadzenie i dalsze przetwarzanie Twoich Danych Osobowych (takich jak imię, nazwisko, adresy pocztowe i e-mail, wiek, data urodzenia, płeć, itp.).

W szczególności Twoje Dane Osobowe mogą być gromadzone:

 1. poprzez wypełnianie przez Ciebie formularzy on-line; oraz
 2. poprzez publikowanie przez Ciebie Treści (zdefiniowanych poniżej), mogących zawierać Twoje Dane Osobowe, przekazane bezpośrednio przez Ciebie w portalach społecznościowych obsługiwanych niezależnie przez osoby trzecie, takich jak na przykład Facebook, Twitter, itp. (dalej „Portale Społecznościowe”). Przez „Treści” rozumiemy zdjęcia, komentarze, hasła związane z przedmiotem Witryny i wszelkie inne informacje stworzone przez Ciebie i opublikowane na stronach Portali Społecznościowych poświęconych produktom różnych marek Grupy Barilla, w tym również wizerunek, który możesz ewentualnie przekazać.

Jeśli zdecydujesz się wysłać zapytanie za pośrednictwem sekcji „Skontaktuj się z nami” na Witrynie, podanie niektórych Danych Osobowych będzie niezbędne, aby Barilla mogła spełnić Twoje żądanie, dlatego odpowiednie pola w formularzu rejestracyjnym są oznaczone za pomocą gwiazdki lub w inny sposób jako obowiązkowe. Przekazanie Danych Osobowych nieoznaczonych za pomocą gwiazdki lub w inny sposób jako obowiązkowe jest jedynie fakultatywne, a nieprzekazanie, a także częściowe lub niedokładne przekazanie takich Danych Osobowych nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Natomiast nieprzekazanie, a także częściowe lub niedokładne przekazanie Danych Osobowych oznaczonych za pomocą gwiazdki lub w inny sposób jako obowiązkowe uniemożliwia wykonanie żądanej przez Ciebie usługi. W przypadku nieprzekazania co najmniej jednej z obowiązkowych Danych Osobowych, Barilla wyświetli komunikat o błędzie z listą brakujących obowiązkowych Danych Osobowych.

Jakie są cele przetwarzania Twoich Danych Osobowych i ich podstawy prawne

Poniżej przedstawiono cele przetwarzania Twoich Danych Osobowych i ich podstawy prawne, zależne od wyrażanych przez Ciebie każdorazowo potrzeb podczas odwiedzania poszczególnych części Witryny (i z pominięciem pojedynczych inicjatyw, wiążących się z dostarczaniem określonych Danych Osobowych, dla których każdorazowo na Witrynie będą publikowane odpowiednie dokumenty informacyjne).

Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane w następujących celach wyłącznie po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, która może zostać w dowolnej chwili wycofana, poprzez przesłanie takiej prośby do administratora danych w sekcji „Skontaktuj się z nami” https://www.barilla.com/pl-pl/pomoc Witryny:

a) Zarządzanie Twoimi zapytaniami i odpowiadanie na nie

Możesz podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w celu zarządzania i odpowiedzi, przez Barilla, na Twoje zapytania w odniesieniu do produktów i inicjatyw różnych marek grupy Barilla, reklamy, czyli, innymi słowy, Witryny (sekcja „Skontaktuj się z nami” Witryny). W odniesieniu do tych celów, Twoja zgoda jest wymagana w momencie wysyłania zapytania. W przypadku, gdy zdecydujesz się nie wyrażać zgody na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w powyższych celach, nie będzie możliwe dalsze przesłanie Twojego zapytania.

Ponadto, nawet bez Twojej zgody, Barilla może przetwarzać Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

 1. zarządzania działaniami związanymi z użytkowaniem przez Ciebie Witryny, w tym publikowaniem przez Ciebie Treści na stronach Portali Społecznościowych dedykowanych produktom różnych marek Grupy Barilla (w ramach przetwarzania niezbędnego do realizacji umowy lub działań poprzedzających umowę);
 2. zarządzania i wykonywania zobowiązań prawnych (o charakterze księgowym, administracyjnym, podatkowym, itp.);
 3. zarządzania kontrowersjami i ewentualnymi sporami (w ramach realizacji interesu prawnego Administratora danych).

W jaki sposób przetwarzamy Twoje Dane Osobowe

Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych może obejmować wszelkiego rodzaju operacje, w tym gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, przeglądanie, przetwarzanie, edytowanie, selekcjonowanie, sporządzanie wyciągów, porównywanie, wykorzystywanie, wzajemne pozwiązywanie, blokowanie, przekazywanie, usuwanie i niszczenie.

Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane głównie w sposób zautomatyzowany, ale również w formie papierowej, według logiki ściśle związanej z określonymi celami, przy wykorzystaniu baz danych i platform elektronicznych, zarządzanych przez Barilla lub podmioty trzecie, mianowane w tym celu podmiotami przetwarzającymi dane, i/lub zintegrowanych systemów komputerowych Barilla oraz wyżej wymienionych podmiotów trzecich i/lub witryn internetowych będących własnością lub użytkowanych przez Barilla.

Administrator danych ocenił poziom bezpieczeństwa jako odpowiedni, biorąc pod uwagę ryzyko związane z utratą, zniszczeniem, edycją, nieuprawnionym ujawnieniem, przypadkowym lub nielegalnym dostępem, nadużyciem lub modyfikacją Twoich Danych Osobowych. W szczególności:

 1. zastosował środki bezpieczeństwa adekwatne do ryzyka;
 2. przechowuje Twoje Dane Osobowe na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i podlegających zaawansowanemu systemowi codziennego tworzenia kopii zapasowych.

Gdzie przetwarzamy Twoje Dane Osobowe

Twoje Dane Osobowe są przetwarzane głównie w siedzibach Administratora danych oraz w miejscach, w których znajdują się podmioty przetwarzające. W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z Administratorem danych, korzystając z adresów podanych w sekcji „Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych”.

Jak długo przechowujemy Twoje Dane Osobowe

Aby zapewnić zgodność z zasadami konieczności i proporcjonalności przetwarzania danych, Administrator danych przewidział różne okresy przechowywania Danych Osobowych w zależności od poszczególnych celów:

 1. w celu zarządzania i odpowiadania na Twoje zapytania dotyczące produktów i inicjatyw różnych marek grupy Barilla, reklamy, czyli innymi słowy Witryny (sekcja „Skontaktuj się z nami” Witryny), Twoje Dane Osobowe będą przechowywane przez czas ściśle niezbędny do rozpatrzenia Twojego zapytania;
 2. w celu zarządzania działaniami związanymi z użytkowaniem przez Ciebie Witryny, w tym publikowaniem przez Ciebie Treści na stronach Portali Społecznościowych dedykowanych produktom różnych marek Grupy Barilla, Twoje Dane Osobowe będą przechowywane przez czas ściśle niezbędny do wykonania żądanej przez Ciebie usługi;
 3. w celu zarządzania i wykonywania zobowiązań prawnych (o charakterze księgowym, administracyjnym, podatkowym, itp.), Twoje Dane Osobowe będą przechowywane przez czas ściśle niezbędny do realizacji tego celu;
 4. w celu zarządzania ewentualnymi sporami, Twoje Dane Osobowe będą przechowywane przez okres ściśle niezbędny do osiągnięcia tego celu, a w każdym razie nie dłużej niż przez mające zastosowanie okresy przedawnienia.

Kim są odbiorcy Twoich Danych Osobowych

Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane przez:

(i) osoby prawne lub fizyczne działające w charakterze zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane, wykonujące czynności outsourcingowe, wyznaczone przez Barilla lub przez podmioty przetwarzające spoza Barilla (w tym podmioty, którym powierzono działalność w zakresie pomocy, komunikacji, marketingu, reklamy, promocji i sprzedaży produktów i/lub usług, jak również przez reklamodawców, koncesjonariuszy reklamowych, dostawców usług informatycznych, operatorów Witryny, operatorów platform elektronicznych, partnerów, instytucje kredytowe i profesjonalne kancelarie);

(ii) pracowników i/lub współpracowników Administratora danych (w tym administratorów systemów), którzy działając pod bezpośrednim zwierzchnictwem Administratora danych, są upoważnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz

(iii) pracowników i/lub współpracowników zewnętrznych podmiotów przetwarzających (w tym administratorów systemów), którzy, działając pod bezpośrednim zwierzchnictwem zewnętrznych podmiotów przetwarzających, będą upoważnieni do przetwarzania Twoich Danych Osobowych.

Twoje Dane Osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadku, w którym Barilla będzie zmuszona przekazać Twoje Dane Osobowe konsultantom w celu ochrony własnych praw, ani rozpowszechniane.

Osoby niepełnoletnie

Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 16 roku życia, nie mogą przekazywać żadnych informacji ani Danych Osobowych do Barilla bez zgody osób, na których spoczywa odpowiedzialność rodzicielska. W przypadku braku takiej zgody, osoba niepełnoletnia nie będzie mogła wysyłać zapytań za pośrednictwem Witryny. Barilla zachęca wszystkie osoby, na których spoczywa odpowiedzialność rodzicielska za nieletnich do informowania ich pod względem bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu i sieci Web.

Tożsamość i dane kontaktowe podmiotów przetwarzających dane

Z pełną listą podmiotów przetwarzających Dane Osobowe można zapoznać się, kontaktując się z Administratorem danych przy użyciu danych adresowych podanych w sekcji „Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych”.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych

Jako podmiotowi danych przysługują Ci, zgodnie z prawodawstwem w zakresie ochrony danych, liczne prawa. W szczególności masz prawo do:

 1. uzyskania od Administratora danych potwierdzenia istnienia lub braku dotyczących Cię Danych Osobowych, nawet jeśli nie zostały one jeszcze zarejestrowane, oraz ich udostępnienia w zrozumiałej formie, jak również dostępu do Twoich Danych Osobowych (uzyskania kopii) i związanych z nimi informacji (w tym celów przetwarzania, kategorii i pochodzenia Danych Osobowych, kategorii odbiorców, którym zostały lub mogą zostać przekazane, okresu przechowywania (o ile to możliwe), praw, z których może Pan/Pani skorzystać);
 2. uzyskania od Administratora danych sprostowania Twoich Danych Osobowych oraz do uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych;
 3. uzyskania bez zbędnej zwłoki od Administratora danych usunięcia Twoich Danych Osobowych, między innymi wówczas, gdy Dane Osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których były przetwarzane lub gdy nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania;
 4. uzyskania od Administratora danych przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania Twoich Danych Osobowych, które były przetwarzane z naruszeniem prawa, w tym danych, których przechowywanie nie jest konieczne w związku z celami, dla których Dane Osobowe zostały zgromadzone lub następnie przetworzone;
 5. uzyskania od Administratora danych ograniczenia w przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych, między innymi w przypadku zakwestionowania przez Ciebie ich dokładności lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przez okres niezbędny do przeprowadzenia odpowiednich kontroli;
 6. otrzymania, w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie stosowanym i możliwym do odczytu przez urządzenie automatyczne, swoich Danych Osobowych, jak również przekazania lub, jeśli jest to technicznie wykonalne, uzyskania bez przeszkód bezpośredniego przekazania Twoich Danych Osobowych do innego administratora danych, w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i opiera się na Twojej zgodzie lub jest konieczne do realizacji umowy, której jesteś stroną;
 7. wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych niezależnie od celu, dla jakiego zostały one przekazane.

Możesz skorzystać ze swoich praw wobec Barilli, przechodząc do sekcji „Skontaktuj się z nami” https://www.barilla.com/pl-pl/pomoc  Witryny lub wysyłając za pośrednictwem zwykłej poczty list do Barilla na adres wskazany w sekcji „Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych”.

Ponadto, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich Danych Osobowych narusza Prawodawstwo w zakresie ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Organu Ochrony danych osobowych w państwie, w którym mieszkasz, w którym pracujesz lub w którym doszło do domniemanego naruszenia, lub zwrócić się do tego organu z prośbą o informacje dotyczące korzystania z praw przysługujących Ci na mocy przepisów o ochronie danych.

Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych

W każdej chwili i z powodów związanych ze swoją szczególną sytuacją masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych, które to przetwarzanie jest niezbędne do realizacji interesu prawnego Administratora danych lub osób trzecich. W takim przypadku Administrator danych powstrzymuje się od dalszego przetwarzania Twoich Danych Osobowych, chyba że wykaże on istnienie uzasadnionych powodów, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami, lub przetwarzanie jest konieczne do wykrycia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych w sądzie.

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych, przechodząc do sekcji „Skontaktuj się z nami” https://www.barilla.com/pl-pl/pomoc

Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych w powyższych celach, Administrator danych nie będzie mógł już ich przetwarzać.

NOTA INFORMACYJNA NA TEMAT POLITYKI PRYWATNOŚCI – PLIKI COOKIE                                                                                     

Pliki cookie to krótkie pliki tekstowe, które pełnią funkcję znaczników informatycznych wysyłanych przez serwer (w tym przypadku, serwer Witryny) do urządzenia użytkownika (zasadniczo do przeglądarki internetowej) w chwili, gdy użytkownik wchodzi na daną stronę witryny; pliki cookie, które mogą być również ustawiane ze stron internetowych innych niż te, które użytkownik odwiedza (tzw. „pliki cookie podmiotów trzecich”), są automatycznie zapisywane przez przeglądarkę internetową użytkownika i przesyłane z powrotem do serwera, który je wygenerował za każdym razem, kiedy użytkownik wchodzi na tę samą stronę internetową. W ten sposób pliki cookie między innymi umożliwiają i/lub ułatwiają dostęp do niektórych stron internetowych w celu poprawy doświadczenia użytkownika związanego z surfowaniem po nich (czyli pozwalają na zapisywanie odwiedzonych stron oraz innych konkretnych informacji, jak np. najczęściej odwiedzanych stron, błędów połączenia, itp.) lub umożliwiają działania profilujące. Z tego względu, aby ułatwić pełne i wygodne korzystanie z witryny internetowej, użytkownik powinien skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby akceptowała otrzymywanie takich plików cookie.

Często przeglądarki ustawione są na automatyczne akceptowanie plików cookie. Użytkownicy mogą jednak zmienić domyślną konfigurację w celu wyłączenia lub usunięcia plików cookie (od czasu do czasu lub raz na zawsze), co w konsekwencji może uniemożliwić optymalne korzystanie z niektórych obszarów witryny. Można również sprawdzić, w jaki sposób i jakiego rodzaju pliki cookie są zapisywane w przeglądarce, zmieniając ustawienia plików cookie w przeglądarce.

Właściwości i przeznaczenie plików cookie

Nasza Witryna korzysta z następujących kategorii plików cookie, które mogą pochodzić od Barilla lub podmiotów trzecich.

I. Techniczne i funkcjonalne pliki cookie:

a)  Techniczne pliki cookie lub inaczej „technical cookie”:

Ułatwiają one surfowanie po Witrynie i korzystanie z jej funkcji. Wśród technicznych plików cookie znajdują się cookie o zasadniczym znaczeniu, zwane również „strictly necessary” (niezbędne), aktywujące funkcje, bez których użytkownik nie mógłby w pełni korzystać z Witryny, a także pliki cookie związane z wydajnością, tzw, „performance cookie”, które poprawiają funkcjonalność Witryny.

b)  Funkcjonalne pliki cookie lub inaczej „functionality cookie”:

Umożliwiają Witrynie zapisywanie dokonanych wyborów (np. języka lub obszaru geograficznego, w którym się znajdujesz) i zaproponowanie ich przy ponownym wejściu na witrynę, co pozwala świadczyć lepsze i spersonalizowane usługi (np. mogą one zostać użyte do zaproponowania treści podobnych do tych, których poszukiwano poprzednim razem).

II. Pliki cookie profilujące:

Służą one do wysyłania wiadomości reklamowych i usług zgodnie z okazanymi przez Ciebie preferencjami.

W szczególności służą do oferowania Ci reklamy i usług potencjalnie bliskich Twoim zainteresowaniom, a także do tworzenia indywidualnych profili Twoich upodobań, preferencji i wyborów konsumpcyjnych, zgodnie z tym, co wykryto podczas przeglądania Witryny lub poprzez porównanie czynności wykonywanych przez Ciebie za pośrednictwem przeglądarki. Są one wykorzystywane między innymi do tego, by ograniczać ekspozycję na konkretną reklamę, czyli do wyciągania wniosków na temat skuteczności konkretnej kampanii na podstawie częstotliwości wyświetlania związanej z nią reklamy.

Opis sposobu wyrażenia zgody na instalację plików cookie

Z chwilą pierwszego wejścia na Witrynę, wyświetli Ci się baner z krótką informacją zawierającą link do niniejszego rozszerzonego dokumentu informacyjnego, gdzie znajdziesz więcej informacji na temat plików cookie zainstalowanych przez Administratora danych i podmioty trzecie.

W rozszerzonym dokumencie informacyjnym znajdziesz więcej informacji związanych z opisem i charakterystyką różnych kategorii plików cookie oraz będziesz mógł zdecydować, na które pliki cookie chcesz zezwolić.

Do korzystania z technicznych i analitycznych plików cookie nie jest wymagana Twoja zgoda. Będziesz mógł je jednak wyłączyć, postępując zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie „Jak włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie w Twoich przeglądarkach”.

Do stosowania cookies profilujących, przydatnych do wysyłania reklam i usług zgodnych z Twoimi upodobaniami, preferencjami i wyborami konsumpcyjnymi, Twoja zgoda jest wymagana.

Przeglądając Witrynę, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie, w tym profilujących plików cookie. Możesz jednak w dowolnej chwili zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie, w tym także odmówić zgody na korzystanie z jakichkolwiek plików cookie (w tym plików cookie zainstalowanych przez podmioty trzecie) wymienionych w poniższej tabeli.

W poniższej tabeli opisano pliki cookie przesyłane do Twojej przeglądarki po połączeniu się z Witryną. Tabela została zaktualizowana 06.06.2018; wszelkie aktualizacje będą zawsze publikowane na tej stronie.

Google Analytics

Niniejsza Witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy witryn internetowych świadczonej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookie, tj. plików tekstowych przechowywanych na Twoim komputerze, w celu umożliwienia analizy sposobu, w jaki korzystasz z Witryny. Informacje generowane przez cookies na temat Twojego korzystania Witryny będą przekazywane do serwera Google, na którym zostaną zapisane. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny sposobu, w jaki korzystasz z Witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na Witrynie oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora Witryny związanych z korzystaniem z Witryny i Internetu. Google nie będzie łączyła adresu IP przesłanego przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics z innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Możesz zablokować opcję zapisywana plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki, ale może to sprawić, że funkcje Witryny będą mniej dostosowane do Twoich preferencji. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google Analytics można uzyskać pod następującym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245; możesz również uniemożliwić zapisywanie przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z Twoim korzystaniem ze Witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.

Korzystając z Witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez Google, w roli niezależnego administratora danych, w sposób i w celach określonych w polityce prywatności Google w związku z wykorzystywaniem Google Analytics. Z polityką prywatności można się zapoznać pod poniższym linkiem:

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners/ .

Przyciski społecznościowe

Administrator danych korzysta na Witrynie z przycisków społecznościowych.

Przyciski społecznościowe to przyciski cyfrowe, czyli linki łączące bezpośrednio z platformami sieci społecznościowych skonfigurowanymi w przyciskach.

Klikając na te linki będziesz miał możliwość bezpośredniego kontaktu z kontami (stronami społecznościowymi) Administratora danych.

Administratorzy portali społecznościowych, do których odsyłają przyciski, są niezależnymi administratorami danych. Więcej informacji na temat polityki prywatności poszczególnych platform sieci społecznościowych oraz sposobu zarządzania i dezaktywacji związanych z nimi plików cookie można znaleźć na platformach sieci społecznościowych.

Jak włączać lub wyłączać obsługę plików cookie w przeglądarkach:

Możesz zablokować akceptowanie plików cookie przez przeglądarkę. Może to jednak sprawić, że niektóre funkcje lub strony Witryny staną się mniej wydajne lub niedostępne.

Poniżej zamieszczamy opis sposobów, w jaki można zablokować obsługę plików cookie w głównych przeglądarkach:

Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Safari:https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Dodatkowe sposoby wyłączania analitycznych i profilujących plików cookie:

Oprócz wyłączania obsługi i/lub usuwania plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki, można wyłączać i/lub usuwać pojedyncze analityczne i profilujące pliki cookie poprzez dostęp do następujących stron internetowych:

 •  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it, w celu dezaktywacji Google Analytics
 •  www.youronlinechoices.eu, witryna internetowa zarządzana przez European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA),w celu usunięcia innych plików cookie, w przypadku użytkowników znajdujących się na terenie Unii Europejskiej,
 •  https://www.aboutads.info/choises/, w celu usunięcia innych plików cookie w przypadku użytkowników znajdujących się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Serwisy te nie są zarządzane przez Administratora danych, który w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość.