Regulamin


KONKURS BARILLA CUP 3

 1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „BARILLA CUP 3”, określanego dalej jako „Konkurs” i przyznającym nagrody w Konkursie jest AURORA COMMUNICATION SP. Z O. O.  z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-030), przy ulicy Waszyngtona 33/61, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069988, REGON 017423196, NIP 1132331220, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, zwana dalej: „Organizatorem”.

 2. Organizator będący agencją PR-ową działa w imieniu własnym, ale na zlecenie i za zgodą BARILLA POLAND SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 23 (nr KRS: 0000077010).

 3. Konkurs  odbywa  się  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  niniejszym  Regulaminie  (dalej: „Regulamin”) oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 4. Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej prowadzonej pod adresem: www.barillacup.pl (dalej „Strona”). W Konkursie można wziąć udział wyłącznie za pośrednictwem Strony.

 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. W składu Jury wchodzi przedstawiciel BARILLA POLAND SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 23 (nr KRS: 0000077010) i przedstawiciel AURORA COMMUNICATION SP. Z O. O.  z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-030), przy ulicy Waszyngtona 33/61, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069988, REGON 017423196, NIP 1132331220, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, zwana dalej: „Organizatorem”.

 1. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkurs może być wyłącznie do osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo ani całkowicie, oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca pozostałe warunki uczestnictwa określone w niniejszym regulaminie, w szczególności w punktach od punktu 9 do punktu 11 niniejszego Regulaminu (dalej: Uczestnik).

 2. Udziału w Konkursie nie mogą brać: członkowie organów, pracownicy ani przedstawiciele Organizatora lub Barilla Poland Sp. z o. o., członkowie Jury, ani inne osoby zaangażowane w organizację Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji bądź firm współpracujących z Organizatorem a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 1. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od 24 maja 2017 od godziny 0:00 roku do 31.10.2017 godziny 23:59 włącznie i składa się z trzech etapów:

ETAP 1 (24.05 – 10.08.2017), w ramach którego odbędzie się siedem tygodniowych rozgrywek (każda z nich pojedynczo zwana „Tydzień”) w terminach:

 1. Tydzień I – w terminie:        24 maja 2017 roku od godziny 0:00 – 30 maja 2017 roku do godziny 23:59;

 2. Tydzień II – w terminie:     31 maja 2017 roku od godziny 0:00 – 06 czerwca 2017 roku do godziny 23:59;

 3. Tydzień III – w terminie:        07 czerwca 2017 roku od godziny 0:00 – 13 czerwca 2017 roku do godziny 23:59;

 4. Tydzień IV – w terminie:        14 czerwca 2017 roku od godziny 0:00 – 20 czerwca 2017 roku do godziny 23:59;

 5. Tydzień V – w terminie:        21 czerwca 2017 od godziny 0:00  – 27 czerwca 2017 roku do godziny 23:59;

 6. Tydzień VI – w terminie:        28 czerwca 2017 od godziny 0:00  – 04 lipca 2017 roku do godziny 23:59;

 7. Tydzień VII – w terminie:     05 lipca 2017 od godziny 0:00  – 11 lipca 2017 roku do godziny 23:59;

 8. Tydzień VIII – w terminie:      12 lipca 2017 roku od godziny 0:00 – 18 lipca 2017 roku do godziny 23:59;

 9. Tydzień IX – w terminie:        19 lipca 2017 roku od godziny 0:00 – 25 lipca 2017 roku do godziny 23:59;

 10. Tydzień X – w terminie:      26 lipca 2017 roku od godziny 0:00 – 02 sierpnia 2017 roku do godziny 23:59;

W dniach 03.08-10.08.2017 Jury dokona selekcji zgłoszeń i wybierze uczestników do Etapu 2.

ETAP 2: W terminie od dnia 11.08.2017 roku, godziny 0:00 do dnia 31.08.2017 roku godziny 23:59;

ETAP 3: termin Etapu 3 zostanie przesłany do wiadomości Uczestników, którzy zakwalifikowali się do Etapu 3 droga mailową na adres e-mail podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu najpóźniej do 30.09.2017 roku, godziny 23:59.

Etap 1, Etap 2 i Etap 3 będą w dalszej części Regulaminu zwane łącznie Etapami.

 1. Zgłoszenie do Konkursu

 1. Uczestnik może zgłosić wyłącznie swój własny udział Konkursie tj. musi dokonać tego osobiście. Wykluczone jest zgłaszanie Uczestnika przez osoby trzecie.

 2. Udział w Konkursie można zgłosić w dowolnym Tygodniu trwania Etapu 1. Uczestnik może zgłosić się ponownie w każdym Tygodniu, z zastrzeżeniem, że każde ze zgłoszeń będzie dotyczyło innej Pracy. Zgłoszenie udziału w danym Tygodniu Konkursu uprawnia do wzięcia udziału w wyborze wyłącznie w tym konkretnym Tygodniu.

 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:

 1. zarejestrować swój udział w Konkursie do dnia 02.08.2017 roku, godziny 23:59, za pośrednictwem strony barillacup.pl, poprzez wypełnienie formularza  konkursowego. W  formularzu  konkursowym  Uczestnik  podaje  następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane wskazane w formularzu.

 2. wykonać zadanie konkursowe, o którym mowa w rozdziale V. Praca Konkursowa (dalej: „Praca”);

 3. zgłosić Pracę do Konkursu w Etapie 1, poprzez jej zamieszczenie na www.barillacup.pl; w razie zakwalifikowania do dalszych Etapów wykonać Prace Etapu 2 i Etapu 3;

 4. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celu przeprowadzenia konkursu, przekazania nagród i ogłoszenia wyników zgodnie z Regulaminem;

 5. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, w tym z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu i akceptację wszystkich jego postanowień, a także potwierdzić, że spełnia się wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie wymienione w Regulaminie;

 6. potwierdzić ukończenie 18. roku życia oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Jeżeli Zwycięzca nie będzie posiadał pełnej zdolności do czynności prawnych, wówczas traci statut Zwycięzcy, a w jego miejsce Organizator wybierze innego Zwycięzcę spośród pozostałych Uczestników, lub rozstrzygnie Konkurs bez wyboru Zwycięzcy.

 7. złożyć oświadczenie, iż wykonana Praca jest dziełem autorskim i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich;

 8. złożyć  oświadczenie o osobistym zgłoszeniu Uczestnika do Konkursu;

 9. dokonać poprawnie weryfikacji CAPTCHA.

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie w Etapie 1 oznacza gotowość Uczestnika do udział we wszystkich trzech Etapach  Konkursu.

 2. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek problemy techniczne związane z przesyłaniem Prac drogą elektroniczną ani problemy z dostarczaniem korespondencji elektronicznej na jakimkolwiek etapie Konkursu.

 1. Praca Konkursowa

 1. Praca    polega    na:

 1. ETAP 1:    wykonaniu  jednej   fotografii  przedstawiającej  danie,    przygotowane  przez    Uczestnika z wykorzystaniem co najmniej jednego produktu spożywczego wyprodukowanego przez Barilla Poland Sp. z o. o. (makaronów lub sosów) oraz opakowanie w/w produktu/ów Barilla, który został wykorzystany do przygotowania dania;

 2. ETAP 2 (wyłącznie dla zwycięzców ETAPU 1): przygotowanie nagrania video o maksymalnej długości 1,5 minuty, w którym Uczestnik powie czego życzy Barilla z okazji 140 rocznicy istnienia firmy;

 3. ETAP 3 (wyłącznie dla zwycięzców ETAPU 2): przygotowanie przez Uczestnika w wyznaczonym przez Organizatora czasie i miejscu, dania z wykorzystaniem produktów Barilla Poland Sp. z o. o. i udostępnionych przez Organizatora składników.

 1. Praca Etapu 1 powinna posiadać następujące parametry: plik o rozszerzeniu .jpg w rozmiarze do 5 MB. Natomiast Praca Etapu 2 musi być nadesłana w formacie, w którym Organizator ma możliwość prawidłowo go odczytać. Każda Praca powinna być oryginalną pracą autorstwa wyłącznie Uczestnika. Do Pracy Etapu 1 Uczestnik musi dołączyć przepis, według którego zostało wykonane danie.

 2. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Prac, których udział w  Konkursie może naruszać jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich, w tym w szczególności prawo do ochrony wizerunku lub prawo do prywatności. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Prac zawierających jakiekolwiek treści  sprzeczne  z  prawem,  zasadami  współżycia  społecznego  lub  z  dobrymi  obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne.

 3. Praca   nie   może   zawierać   żadnych   treści   stanowiących  negatywne   opinie   dotyczące Organizatora, firmy Barilla Poland Sp. z o.o., produktów Barilla Poland Sp. z o.o.,  ani żadnych innych treści przedstawiających Organizatora, Barilla Poland Sp. z o.o.,  lub produkty Barilla Poland Sp. z o.o.,  w negatywny sposób. Praca nie może także zawierać zastrzeżonych nazw produktów (marek) oraz znaków towarowych innych niż przysługujące Barilla Poland Sp. z o.o.

 4. Prace, które nie spełniają wymagań Regulaminu oraz Prace Uczestników, którzy nie spełniają wymagań Regulaminu Konkursu zostaną wykluczone z Konkursu (nie zostaną dopuszczone do Konkursu).

 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do standardów określonych powyżej lub w  zakresie  innych  zasad  lub  warunków  Regulaminu,  Uczestnik  może  przesłać  w trakcie trwania Konkursu e-mail z zapytaniem na adres: konkurs@barillacup.pl, a Organizator odpowie na te pytania w terminie do 7 dni roboczych.

 6. Uczestnik nie może po dokonaniu zgłoszenia Pracy do Konkursu wprowadzać do niej zmian.

 7. Publikacja na Stronie zgłoszonych do Konkursu Prac będzie następować najpóźniej kolejnego dnia roboczego, licząc od dnia zgłoszenia Pracy, przez cały okres  trwania Konkursu.

 8.  Zgłaszając  udział  w  Konkursie  Uczestnik oświadcza,  że  nie  jest  członkiem  żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do Pracy, lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami. Uczestnik oświadcza również, że Praca nie została wykonana w związku z wykonywanym przez niego stosunkiem pracy, a prawa autorskie do Pracy nie przynależą do jego pracodawcy, jak również ani pracodawca, ani jakakolwiek inna osoba nie posiadają jakichkolwiek praw do Pracy.

 9. Przebieg konkursu:

Etap 1:

 1. Nadesłane w danym Tygodniu Prace będą publikowane w zakładce Zgłoszenia i będą podlegać ocenie Jury i oraz  głosowaniu osób odwiedzających Stronę Konkursu ;

 2. Głosowanie za pomocą przycisku ‘Głosuj’ pod Pracą w zakładce ‘Zgłoszenia’ odbywać się będzie tylko w Tygodniu, w którym Prace zostały nadesłane. W celu weryfikacji na dysku głosującego zapisywane są dane przeglądarki internetowej, która użyta była podczas oddawania głosu.

 3. Na wybraną pracę można oddać jeden głos z danego urządzenia. Głosy oddane w trybie incognito nie będą uwzględniane. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ze strony www.barillacup.pl pracy, na którą głosy zostaną oddane w sposób nieprawidłowy i/lub w przypadku, których zajdzie podejrzenie o wykorzystaniu botów lub innych urządzeń.

 4. Spośród nadesłanych w danym Tygodniu Prac, Jury wybierze nie więcej niż 4, które uzna na najlepsze i nagrodzi je Nagrodami Tygodnia, o której mowa w pkt 29 Regulaminu.

 5. Praca, która po upływie danego Tygodnia będzie miała największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w danym Tygodniu zostanie nagrodzona Nagrodą Tygodnia, o której mowa w pkt 30 Regulaminu.

 6. W każdym z 10 (dziesięciu) Tygodni trwania Etapu 1 Konkursu obowiązują takie same reguły nagradzania, wskazane powyżej w lit. a – e.

Etap 2:

 1. Niezależnie od wyników Etapu I, spośród wszystkich nadesłanych w toku trwania Konkursu (ze wszystkich Tygodni) Prac Jury wybierze nie więcej niż 60, które uzna za najbardziej kreatywne i nagrodzi je Nagrodami dodatkowymi, o których mowa w pkt 30.b) Regulaminu. Wybranie Pracy , lub w drodze głosowania w ramach Etapu 1 nie oznacza, iż Praca ta zostanie ponownie wybrana w ramach Etapu 2.

 2. Autorzy wybranych, zgodnie z lit. a) powyżej Prac zostaną przez Organizatora poproszeni o przygotowanie nagrania video o maksymalnej długości 1,5 minuty, w którym opowiedzą Czego życzą Barilla z okazji 140 rocznicy istnienia firmy. Autorzy Ci otrzymają mail potwierdzający kwalifikację do Etapu 2 wraz z linkiem, za pomocą którego należy przesłać nagranie video, o którym mowa powyżej. Nagranie to należy przesłać do 31.08.2017 roku do godziny 23:59. Poprzez przesłanie nagrania video, Autorzy oświadczają, iż są wyłącznymi autorami nagrania oraz, że nagranie to nie narusza w żaden sposób, jakichkolwiek praw osób trzecich. Brak nadesłania nagrania w ww. terminie oznacza rezygnację z udziału w Konkursie. Do nagrań video mają odpowiednie zastosowanie także pkt   16, 17, 18 i 22 Regulaminu.

 3. Wgląd do przesłanych przez Uczestników nagrań video będzie miało jedynie Jury i Organizator.

 4. Spośród nadesłanych nagrań  Jury wybierze nie więcej niż 15, które uzna za najbardziej kreatywne i nagrodzi udziałem w III Etapie (zwanym dalej: „Finałem”) konkursu Barilla Cup.

Etap 3 – Finał :

 1. Finał konkursu polega na przygotowaniu w wyznaczonym przez Organizatora czasie i miejscu, dania z wykorzystaniem produktów Barilla Poland Sp. z o. o. i udostępnionych przez Organizatora składników.

 2. Finał konkursu Barilla Cup odbędzie się na terenie miasta Warszawy nie później niż do końca października 2017. O dokładnej dacie Finału, Organizator będzie  informował Uczestników w formie wiadomości e-mail wysyłanej na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym najpóźniej na 7 dni przed Finałem. Nieobecność Uczestnika, który zakwalifikował się do Etapu 3 w czasie określonym przez Organizatora, jako czas rozpoczęcia Etapu 3 oznacza rezygnację Uczestnika z udziału w Etapie 3 konkursu. Koszty związane z uczestnictwem Uczestnika w Finale, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 3. Przygotowane przez Uczestników dania będą podlegać ocenie zgromadzonego podczas Finału Jury.

 4. Jury wybierze co najmniej 3 dania, które uzna za najciekawsze pod względem smakowym i estetycznym i nagrodzi je odpowiednio nagrodami: I, II, III (o których mowa w pkt 31. a)-c) Regulaminu).

 5. Wraz z przyznaniem nagród I, II i III konkurs Barilla Cup dobiegnie końca.

 6. Termin realizacji Nagrody I Organizator uzgodni ze Zwycięzcą tejże Nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Jednak termin lotu powrotnego Parma – Warszawa nie  może odbyć się później niż 30.04.2018 roku.

Organizatorowi przysługuje prawo do wydłużenia okresu trwania Konkursu, poprzez zwiększenie liczby Tygodni oraz o jednoczesną zmianę daty określonej w pkt 24 b), Etap 3-Finał. Zmiany zostaną wprowadzone w niniejszym regulaminie, a Uczestnicy zostaną o nich poinformowani mailem wysyłanym na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. Zmiany wchodzą w życie z momentem ich opublikowania na Stronie.

 1. Na każdym z Etapów wyłącznie Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Zwycięzcy spośród Uczestników lub podjęcie decyzji o rozstrzygnięciu Konkurs bez wyboru  Zwycięzcy.

 1. Wybór zwycięzców.

 1. Do oceny Prac zgłoszonych w Konkursie Organizator powołuje komisję konkursową (dalej ”Jury”), składającą się z nieparzystej liczby osób (nie mniej niż 3) – przedstawicieli Organizatora, Barilla Poland Sp. z o.o. oraz Patrona Medialnego konkursu Barilla Cup.

 2. ETAP 1 – W ramach każdego Tygodnia Konkursu, w terminie do 10 (dziesięciu) dni od zakończenia danego Tygodnia Konkursu, spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych w danym Tygodniu Prac, Jury wybierze i ogłosi za pośrednictwem Zakładki – nie więcej niż 4 Prace, które w ocenie Jury są najlepsze, w szczególności uwzględniając kryteria takie jak kreatywność i oryginalność  Pracy. Jedna Praca zostanie wybrana na podstawie ilości zebranych w głosowaniu głosów. Prace wybrane przez Jury i w drodze głosowania nie będą się powtarzać. Uczestnikom,  których  Prace  zostaną  wybrane  przez  Jury i dzięki największej liczbie głosów  (dalej: „Zwycięzcy Etapu I”) zostaną przyznane Nagrody  Tygodnia, o których mowa w pkt 30.a) Regulaminu (Nagrody Tygodnia). W przypadku stwierdzenia, że na Pracę Uczestnika głosowano przy pomocy programów lub w trybie incognito Praca nie będzie brana pod uwagę w rankingu na najwyższą liczbę oddanych głosów i zostanie usunięta ze Strony www.barillacup.pl. Organizator zawiadamia Zwycięzców o wygranej, wysyłając Zwycięzcom wiadomość e-mail na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

 3. W przypadku, jeżeli Uczestnik zgłosił w danym Tygodniu Konkursu więcej niż jedną Pracę, Jury ocenia wszystkie zgłoszone Prace tego Uczestnika. Praca, która została oceniona najwyżej jest brana  przez Jury  pod  uwagę  przy  dokonywaniu wyboru,  o  którym  mowa  w  pkt  27 Regulaminu. Pozostałe Prace Uczestnika są usuwane z Konkursu i nie podlegają dalszej ocenie.

 4. ETAP 2 i ETAP 3 – Zwycięzcy ETAPU 2 i ETAPU 3 zostaną wybrani przez Jurorów zgodnie z postanowieniami odpowiednio pkt 23 i 24 niniejszego Regulaminu.

 1. Nagrody.

 1. W ETAPIE 1 przyznawane są:

  1. Nagrody Tygodnia w postaci makaronów Barilla (70 pudełek) o wartości 265 zł łącznie dla autorów nie więcej niż 4 najlepszych prac wybranych przez Jury, oraz dla autorów nie więcej niż jednej pracy, która otrzymała największą liczbę głosów podczas głosowania tygodniowo.

  2. Nagrody Gwarantowane w postaci fartucha kucharskiego o wartości 18zł łącznie. Nagrody gwarantowane przyznane będą autorom 500 pierwszych Prac, które zostaną zgłoszone do Konkursu z zastrzeżeniem, że jeden autor może otrzymać nie więcej niż jedną Nagrodę gwarantowaną.

 2. W ETAPIE 2:

a)   przejście do ETAPU III;

b) Nagrody dodatkowe: w postaci makaronów (15 pudełek) o  wartości 45zł łącznie.

 1. W ETAPIE 3 zostaną przyznane następujące nagrody:

a) Nagroda I:

– bilety lotnicze dla Zwycięzcy i jednej osoby towarzyszącej, z zastrzeżeniem, że osoba towarzysząca wskazywana przez Zwycięzcę musi być obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej, uprawnionym przepisami prawa i warunkami zdrowotnymi do odbywania przelotów lotniczych oraz do samodzielnego podróżowania po krajach Unii Europejskiej (połączenia lotnicze Warszawa – Parma, Parma – Warszawa) o wartości 800 zł łącznie

– zakwaterowanie ze śniadaniem dla dwóch osób, w jednym pokoju, w hotelu w Parmie (3 doby), w okresie pomiędzy połączeniami lotniczymi, o których mowa powyżej, o wartości 800 zł łącznie

b) Nagroda II:

– brytfanna LE CREUSET o wartości 1109zł i zestaw Mini-Cocotte o wartości 329 zł łącznie

c) Nagroda III:

– brytfanna LE CREUSET o wartości 999zł

 1. Organizator zawiadamia Zwycięzców o wygranej, wysyłając Zwycięzcom wiadomość e-mail na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

 2. W terminie do 5 (pięciu) dni od otrzymania wiadomości, o której mowa w pkt 33 powyżej, Zwycięzcy poszczególnych Etapów  zobowiązani są do wskazania Organizatorowi danych dotyczących adresu pocztowego, na który ma zostać wysłana Nagroda Tygodnia, Nagroda Dodatkowa lub Nagroda I,II lub III. Przekazanie tych danych następuje poprzez odesłanie w odpowiedzi na e-mail wysłany przez Organizatora, o którym mowa w pkt 33 powyżej. W przypadku nieotrzymania przez Organizatora w terminie odpowiedzi na e-mail, o którym mowa powyżej, Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody.

 3. Dodatkowo Zwycięzca Nagrody I Etapu III zobowiązany jest ustalić termin realizacji Nagrody I, przy czym Nagroda I powinna zostać zrealizowana w terminie wylot Warszawa – Parma – nie wcześniej niż 18.11.2017, termin lotu powrotnego Parma – Warszawa nie  może odbyć się później niż 30.04.2018. Przekazanie tych danych następuje poprzez odesłanie w odpowiedzi na e-mail wysłany przez Organizatora, o którym mowa w pkt 33 powyżej. W przypadku nieotrzymania przez Organizatora w terminie odpowiedzi na e-mail, o którym mowa powyżej, Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody.

 4. Do każdej z Nagród, o których mowa w pkt 30 – 32 powyżej, Organizator przyznaje również nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości tej Nagrody – odpowiadająca wysokości podatku dochodowego obciążającego Uczestnika z tytułu otrzymania obu nagród.

 5. Z nagrody pieniężnej zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od wydanych nagród i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika tego podatku.

 6. Nagrody Tygodnia i Dodatkowe zostaną przesłana przez Organizatora przesyłką kurierską na wskazany przez Zwycięzcę adres, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Organizatora od Zwycięzcy adresu do wysyłki. W przypadku nieodebrania przesyłki przez adresata z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.

 7. Nagrody nie odebrane w Konkursie przez Zwycięzców, pozostają własnością Aurora Communication Sp. z o.o. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na inna osobę. Nagroda rzeczowa nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny.

 1. Prawa autorskie.

 1. Zgłaszając  Pracę  do  Konkursu  Uczestnik  oświadcza,  że  jest  on  jej  wyłącznym  autorem oraz, że zarówno w chwili zgłoszenia, jak i przez cały czas trwania Konkursu przysługuje i przysługiwać mu będzie całość autorskich praw majątkowych i osobistych do Pracy, oraz że jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Jednocześnie oświadcza, iż nie udzielił nikomu, jakichkolwiek praw do tychże Prac, w tym praw do rozporządzania nimi, licencji i praw zależnych.

 2. Na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Organizator zastrzega niniejszym na swoją rzecz  nieodpłatne przeniesienie  całości  autorskich  praw  majątkowych  do  nagrodzonych  w  Konkursie  Prac, zwanych dalej: „Utworami”, w zakresie, w jakim stanowią one utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych Utworów z chwilą wydania Nagrody, do rozporządzania i korzystania z nagrodzonego Utworu we własnym zakresie jak i na użytek osób trzecich, bez ograniczenia terytorium oraz bez ograniczeń czasowych, we wszystkich formach
  i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

 1. w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  Utworu  –  wytwarzania  określoną  techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 2. w  zakresie  obrotu  oryginałem  albo  egzemplarzami,  na  których  Utwór  utrwalono , wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

 3. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w lit. b. powyżej – publicznego  wykonywania,  wystawiania,  wyświetlania,  odtwarzania  oraz  nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet, telewizję, prasę).

 1. Z chwilą przesłania Prac  przechodzi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz Uczestnik przenosi na Organizatora prawo udzielania zgody na wykonywanie takich praw innym podmiotom.

 2.  W celu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w pkt 40 powyżej, Zwycięzca zobowiązuje się do zawarcia na piśmie z Organizatorem umowy na przeniesienie praw autorskich, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w terminie oraz w miejscu wskazanym przez Organizatora. W przypadku nie zawarcia przez Uczestnika umowy w kształcie określonym w Załączniku nr 1, Organizator ma prawo pozbawić Uczestnika statusu Zwycięzcy i wyłonić Zwycięzcę spośród innych Uczestników lub też rozstrzygnąć konkurs bez wyłaniania takiego Zwycięzcy. Jednocześnie Uczestnik, przesyłając Pracę, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, wraz z prawem do udzielania dalszych sublicencji (w tym na rzecz Barilla Poland Sp. z o. o.) licencji, uprawniającej Organizatora do korzystania i rozporządzania prawami do Pracy, w następującym zakresie: bez ograniczeń terytorialnych oraz na czas nieokreślony, z prawem Uczestnika do wypowiedzenia tak udzielonej licencji w zachowaniem dziesięcioletniego okresu wypowiedzenia, z prawem do dokonywania modyfikacji i korzystania i rozporządzania prawami do modyfikacji Pracy (prawa zależne) w zakresie oraz na polach eksploatacji określonych w niniejszym pkt. 42., łączenia Pracy z innymi utworami, na następujących polach eksploatacji (dotyczących zarówno Pracy jak i opracowania Pracy): a) w zakresie rozpowszechniania Pracy tj. poprzez publiczne wystawianie,  wyświetlanie,  odtwarzanie,  a także publiczne udostępnianie Pracy w taki sposób aby każdy miał do niej dostęp w miejscu i czasie dowolnie wybranym (Internet), nadawanie i reemitowanie, b) w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  Pracy  –  wytwarzania  określoną  techniką egzemplarzy Pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, c) w  zakresie  obrotu  oryginałem  albo  egzemplarzami,  na  których  Prace utrwalono , wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, d) prawo do wykorzystania Prac w celu promocji i reklamy Organizatora, w tym Barilla Poland Sp. z o. o., oraz innych podmiotów. Uczestnik uprawnia Organizatora oraz podmioty uprawnione przez Organizatora, do wykonywania w imieniu Uczestnika przysługujących mu autorskich praw osobistych do Pracy, w tym w szczególności prawo do korzystania i rozporządzania z Prac anonimowo oraz nie wykonywanie w okresie trwania licencji przez Uczestnika nadzoru autorskiego do Pracy. Niniejsze upoważnienie jest udzielone przez Uczestnika na czas trwania udzielonej licencji i nie może zostać odwołane.

 3. W  przypadku jakichkolwiek wątpliwości,  co  do  autorstwa  Pracy  lub  wymaganych dla  ich eksploatacji zgód, lub w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń lub roszczeń przez osoby trzecie, Zwycięzca na żądanie Organizatora jest zobowiązany złożyć wyjaśnienia oraz przedstawić niezwłocznie dowody potwierdzające jego wyłączne autorstwo oraz uzasadnienie dla braku konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód osób trzecich. W przypadku ich nieprzedstawienia lub gdy roszczenia osób trzecich są uzasadnione, Organizator ma prawo wykluczenia Zwycięzcy z Konkursu, a w przypadku, kiedy zastrzeżenia lub roszczenia zostaną zgłoszone już po przyznaniu albo wydaniu Nagrody, Organizator ma prawo zdecydować o utracie prawa do Nagrody przez takiego Zwycięzcę. Organizatorowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w przypadku gdy na skutek działań lub zaniechań Uczestnika poniesie szkodę.

 4. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu złożonych oświadczeń woli odnośnie przysługujących mu praw autorskich do Pracy, a w przypadku skierowania do Organizatora lub podmiotu uprawnionego przez Organizatora roszczeń osób trzecich z tytułu wad prawnych Pracy, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia takich roszczeń w pełnej wysokości, zwalniając Organizatora lub podmiot przez niego uprawniony z obowiązku świadczenia.

  1. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu.

 5. Nad  przestrzeganiem  Regulaminu  czuwa  Jury.  W  przypadku  niespełnienia  wymogów uczestnictwa określonych w Regulaminie lub jeżeli Praca nie spełnia wymaganych standardów określonych w Regulaminie lub w przypadku innego rażącego naruszenia postanowień  Regulaminu przez Uczestnika,  Jury decyduje  o  wykluczeniu  danego  Uczestnika  z  udziału w Konkursie, a Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody. Od postanowień Jury odwołanie nie przysługuje.

  1. Reklamacje.

 6. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana  emailem na   adres: k.miklaszewska@pegasus.pl. Reklamacja musi wskazywać w szczególności imię, nazwisko, adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.

 7. Reklamacja, o której mowa pkt 46 powyżej może zostać zgłoszona najpóźniej w terminie 14 dni (czternastu) od zakończenia Konkursu. Reklamacja złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana.

 8. Organizator zobowiązuje się  udzielić odpowiedzi na  reklamację w  terminie 14  dni roboczych od  otrzymania pisemnej wersji reklamacji. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w formie wiadomości e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e-mail).

  1. Postanowienia końcowe.

 9. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w okresie trwania Konkursu na Stronie, a na   żądanie   zgłoszone   Organizatorowi   na    adres: k.miklaszewska@pegasus.pl jest przesyłany e-mailem.

 10. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).48. Osoby przystępujące do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu, celem realizacji procesu Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002r nr 101 poz. 926 z pózn. zm.).

 11. Osoby przystępujące do Konkursu oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez Uczestnika danych osobowych, które Organizator uprawniony będzie do przetwarzania w celu realizacji Konkursu, a także w celach reklamowych i marketingowych.

 12. Osoby przystępujące do Konkursu, wyrażają zgodę na otrzymywanie wiadomości związanych z Konkursem a także wiadomości reklamowych i marketingowych, poprzez wiadomości e-mail bądź telefonicznie, a także na opublikowanie na Stronie ich imion i nazwisk w związku z ich udziałem w Konkursie, celem oznaczenia autorstwa Prac lub celem wskazania Zwycięzców Konkursu.

 13. We  wszystkich  sprawach  dotyczących  Konkursu,  a  nieuregulowanych  Regulaminem  mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Organizator:

Aurora Communication SP. Z O.O.

Załącznik nr 1 – Umowa o przeniesienie praw autorskich